Koulutukset opettajielle liikuntatuntien tueksi

Jonot mataliksi liikuntatunneilla 
(6 x 1,5 tuntia)


Koulutuskokonaisuuden tavoite on lisätä oppilaiden aktiivisuutta liikuntatunneilla. Voit tilata koulutuksen oman koulusi henkilökunnalle teille sopivana ajankohtana.

Koulutuksissa keskeisenä painopisteenä ovat aktiivisuus, koettu pätevyys ja sosiaalinen tekemisen meininki. Koulutukset ovat toiminnallisia tilaisuuksia, jossa osallistujat pääsevät kokeilemaan käytännössä liikuntatehtäviä sekä vaihtamaan ideoita ja mielipiteitä tehtävistä. Tekemisen yhteydessä käydään läpi koulutuksen sisältämää materiaalia sekä teoriatietoa toiminnan perusteista. Koulutukset toteutetaan liikuntasalissa.

Jonot mataliksi -kokonaisuudesta on tarjolla kuusi erillistä teemakokonaisuutta. Ne voidaan toteuttaa itsenäisinä koulutuksina tai paketoimalla useampi teema samaan kokonaisuuteen. 

Pelit ja leikit (1,5 tuntia)
Koulutuksessa kehitellään tutuista peleistä ja leikeistä erilaisia sovelluksia. Kehittelyn avulla voidaan mahdollistaa erilaisille liikkujille aktiivisen osallistumisen ja onnistumisen kokemuksia. Pienillä variaatioilla tuttu peli tai leikki voi saada aivan uudenlaisen luonteen.

Oppilaan itsetunnon tukeminen (1,5 tuntia)
Onnistumiset rakentavat ja vahvistavat oppilaan itsetuntoa ja lisäävät liikkumismotivaatiota. Kokeilemalla etsitään harjoitteita, jotka tuottavat onnistumisia ja vahvistavat itsetuntoa kaiken tasoisille liikkujille. Pohditaan opettajan roolia oppilaan koetun pätevyyden tukemiseksi ja kuinka löydetään yhdessä onnistumisen ilo. Koulutus sisältää lisäksi liikuntatehtäviä, pelejä ja leikkejä sekä niiden eri muotoja, joiden avulla jokainen lapsi pääsee kokemaan onnistumisia liikuntahetken aikana.

Heikko sisäliikuntatila (1,5 tuntia)
Tila voi olla pieni tai iso liikuntasali, jos toiminta, suunnittelu tai tilan käytännöt eivät edistä liikkumista. Tutustutaan harjoitteisiin ja toimintamuotoihin, jotka tilasta riippumatta lisäävät aktiivisuutta. Käydään läpi mahdollisuuksia opettaa liikuntaa haastavassa tilassa, nähdään erilaisia tiloja liikuntatiloina. Pohditaan kuinka oppilaalle luodaan mahdollisuuksia löytää oma tila, aika ja paikka onnistumisille. Mietitään poikkeustilanteita (huono keli), joissa liikuntatila yllättäen muuttuu.

Yhdessä kisaillen (1,5 tuntia)
Käydään läpi kisailua ja kilpailua liikuntatuntien toimintamuotona. Kuinka kilpailut ja kisailut voidaan toteuttaa niin, että jokaiselle lapselle mahdollistuu riittävä aktiivisuus, osallisuuden tunne ja onnistuminen? Keskeiset teemat ovat erilaiset kilpailumuodot ja -järjestelyt, eri roolit joukkueessa, henkisesti turvallinen kilpailuympäristö sekä tehtävien monipuolisuus ja toistomäärät.

Motoriset perustaidot 1-2 luokille (1,5 tuntia)
Koulutuksesta saat ideoita motoristen perustaitojen tehokkaaseen harjoittamiseen pelien, leikkien ja erilaisten harjoitteiden muodossa. Keskeisiä teemoja ovat motoristen perustaitojen harjoittaminen, yksilön havainnointi, kehon hahmotus sekä pienryhmä- ja parityöskentely.

Motoriset perustaidot 3-6 luokille (1,5 tuntia)
Tehokasta harjoittamista erilaisin menetelmin, että mahdollistetaan riittävä aktiivisuus ja onnistuminen eritasoisille liikkujille. Keskeiset teemat ovat yksilön havainnointi, sopivat välineet ja huolelliset opetusjärjestelyt, tavoitteiden mukainen toiminta sekä pariharjoittelu ja pieniryhmäpelit.

Helposti liikkeelle - käytännön liikuntavinkkejä opettajille (3 tuntia)
Kouluikäisen lapsen tulisi liikkua vähintään kaksi tuntia päivässä. Lapsi viettää arkipäivinä suuren osan ajastaan koulussa, joten koululla on merkittävä rooli lapsen liikunnallisen elämäntavan tukemisessa. Helposti liikkeelle -koulutus tarjoaa käytännön vinkkejä ja uusia toiminnallisia ideoita koululiikuntaan. Osallistujamateriaali sisältää laminoidut liikunnan tehtäväkortit, jotka soveltuvat sellaisenaan käytettäviksi esimerkiksi oppi- ja välitunneilla.

Liikkujaksi – innosta vähän liikkuvat onnistumaan (6 tuntia)
Onko ryhmässäsi vähän liikkuvia, yliaktiivisia, arkoja, innokkaita, kömpelöitä, taidokkaita - siis erilaisia lapsia. Liikkujaksi-koulutuksessa käydään läpi keinoja, joilla vähän liikkuvia lapsia innostetaan liikkeelle ja opetellaan hyödyntämään eriyttämisen, soveltamisen ja jäsentämisen pedagogiikkaa liikunnan ohjaamisessa. Liikkujaksi-koulutuksesta saat käytännön apua arkeesi.
 

Lisätietoja löydät sivun alareunasta ladattavasta esitteestä.