Koulutusta varhaiskasvatuksen henkilöstölle

Koulutuksia varhaiskasvatuksen henkilöstölle

Koulutus on ammatillinen keino kehittää yksittäisen työntekijän ja koko työyhteisön osaamista lasten liikuttajana. Työskentelitpä sitten varhaiskasvatusyksikössä,  perhepäivähoitajana tai avoimessa varhaiskasvatuksessa, tarjolla on runsaasti erilaisia koulutuksia.

 

Lisätietoja koulutuksista antaa alueesi Liikunnan aluejärjestö.

Tutustu koulutustarjontaamme alla:

Maksuttomat tukitoimet kunnille liikuntamyönteisen toimintakulttuurin edistämiseksi varhaiskasvatuksessa vuonna 2021 (toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella).

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset ja Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma tutuksi (1 tunti)
Tutustutaan varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin sekä Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan, ohjelman tavoitteisiin, siihen liittymiseen sekä ohjelmassa etenemiseen.  

Pienten askelten perehdytys (1½ - 2 tuntia)
Tutustutaan Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaa ohjaavaan pienten askelten menetelmään ja sen tausta-ajatuksiin. Luodaan ymmärrystä ohjelmassa etenemiseen sekä osaamista varhaiskasvatuksen kehittämiseen. 

Sparrausta liikkeen lisäämiseen varhaiskasvatuksessa (1½ tuntia)
Kohdeyksikön tarpeen mukaan Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa eteneminen yksikön arvopohja huomioiden. Tavoitteena lisätä henkilöstön ymmärrystä ja innostusta liikkeen lisäämiseen tavalliseen arkipäivään. 

Johtajan työpaja (2-3 tuntia) 
Liikkuvan varhaiskasvatuksen toteutuminen arjessa helpottuu, kun johtamisen rakenteet ovat selkeät ja toiminta nivoutuu tiiviisti varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Sisältö:
• Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksien ja Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman toteuttaminen ja johtaminen omassa yksikössä
• Kokemusten jakaminen aiheeseen liittyen
• Oman johtamisosaamisen vahvistaminen
• Rakenteet johtamisen tukena

Työpajassa saat työkaluja: perustehtävän johtamiseen, johtajuuden toimenpiteisiin, osaamisen johtamiseen, pedagogiikan johtamiseen sekä yhteistyöhön perheiden ja
muiden tahojen kanssa.Työpajassa hyödynnetään Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman Johtajan työkirjaa.

 

Maksulliset koulutukset

 

Johtajan syventävä työpaja (2-3 tuntia)
Liikkuvan varhaiskasvatuksen toteutuminen arjessa helpottuu, kun johtamisen rakenteet ovat selkeät ja toiminta nivoutuu tiiviisti varhaiskasvatussuunnitelmaan. Johtajan työpajan syventävässä osuudessa pohditaan tarkemmin johtajan roolia liikkumisen lisäämiseksi. Työkaluina arvioinnin toteuttamiseksi käytetään nykytilan arviointia, vuosikellon tekemistä ja rakenteiden miettimistä. Päätavoitteena ovat kokemusten jakaminen ja kollegiaalinen tuki.

Sisältö:
• Johtajan työkirjan kertaus
• Arviointi
• Johtajan teot liikkumisen lisäämiseksi
• Vuosikello


Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -työpaja (3 tuntia)
liikunta varhaiskasvatuksessa, jokaisen lapsen oikeus 

Varhaiskasvatuksen henkilökunnalla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa lasten liikkumiseen varhaiskasvatuspäivän aikana. Koulutuksessa tarkastellaan varhaiskasvatuspäivän aikaisen liikkumisen vaikutuksia koko yhteisön hyvinvointiin sekä etsitään yhdessä keinoja juuri oman varhaiskasvatusyksikön lasten ja henkilökunnan liikkumisen lisäämiseen. Koulutuksessa saat lisäksi välineitä mm. toiminnan organisoimiseen ja kehittämisvastuun jakamiseen. Koulutus tarjoaa varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten pohjalta konkreettisia keinoja lasten liikunnan lisäämiseksi. Yksinkertaisia vinkkejä, joilla lisäät varhaiskasvatusikäisten lasten arkiliikuntaa ja edistät lapsen motorista kehitystä. Tee liikkumisesta monipuolista, mielenkiintoista ja innostavaa.

Liikkuva perhepäivähoito -työpaja (2 tuntia)​
liikunta varhaiskasvatuksessa, jokaisen lapsen oikeus 

Koulutus on suunniteltu perhepäivähoitajien yhteisölle toteutettavaksi ja juuri heidän toimintaympäristöään ajatellen.

Koulutus vahvistaa perhepäivähoitajien  liikuntakasvatusosaamista sekä motivoi liikkeen ja liikkumisen lisäämisen arkiseksi osaksi varhaiskasvatuspäivää.

Toiminnallinen oppiminen varhaiskasvatuksessa (3 tuntia)​
vauhti virkistää, vähintään kolme tuntia liikkumista joka päivä 

Lapsi oppii parhaiten käyttäen koko kehoaan ja kaikkia aistejaan. Toiminta ja liike liittyvät oleellisesti kaikkeen lapsen oppimiseen. Pienikin toiminnallinen tai liikunnallinen hetki kesken päivän lisää lapsen päivittäistä liikkumisen määrää, rauhoittaa, auttaa paremmin keskittymään sekä lisää tarkkaavaisuutta tuleviin tehtäviin. Koulutuksessa opitaan vasu-perusteisesti toiminnallistamaan varhaiskasvatuksen erilaisia oppimistilanteita.

  Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä - varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksen käytäntöön (2 x 2½ tuntia)
  Koulutuksen tavoitteena on Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten (OKM 2016:22) jalkauttamisen ohella tukea Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman toteuttamista. Koulutus antaa välineitä liikuntamyönteisen toimintakulttuurin kehittämiseen sekä herättelee keskusteluun ja ajatustenvaihtoon. Koulutuksessa korostetaan liikkumisen merkitystä lapsen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.

  Lapsen karkeamotorinen kehitys, motoriset perustaidot ja niiden harjaannuttaminen (3 tuntia)
  tekemällä taitoja monipuolisuus kunniaan 

  Koulutuksessa läpikäydään tiiviisti lapsen motorinen kehitys ja sen tukeminen, motoriset perustaidot ja perustaitojen harjaannuttaminen. Koulutuksessa on teoriataustan lisäksi motorisia perustaitoja, erityisesti tasapainoa ja liikkumistaitoja sekä kehonhahmotusta kehittäviä käytännön harjoituksia.

  Lasten motoristen taitojen havainnointi (3 tuntia)
  ohjattu liikunta, onnistumisen elämyksiä 

  Havainnointi on osa varhaiskasvattajan perustehtävää. Arjen havainnot päivittäisissä tilanteissa antavat tietoa lapsen motorisesta kehityksestä ja luovat pohjaa liikuntakasvatuksen suunnitteluun ja  toteutukseen. Koulutus antaa varhaiskasvattajalle välineitä havainnoinnin toteuttamiseen päivittäisessä työssä lasten parissa. Se vahvistaa näin varhaiskasvattajan osaamista lasten motoristen perustaitojen oppimisen tukijana sekä jokapäiväisen liikkumisen ja iloisten oppimiskokemusten mahdollistajana.

  Ihan pihalla (3 tuntia)
  Ympäristö haastaa ja hauskuttaa, ulkona unelmat todeksi.

  Piha, lähiympäristö ja ulkona liikkuminen tarjoavat lapselle mahtavan ympäristön erilaisten taitojen oppimiseen. Liikkumisen mahdollisuuksien luominen edellyttää varhaiskasvattajilta päivittäin tietoisia valintoja. Koulutuksessa perehdytään Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin käytännönharjoitusten avulla.
  Koulutuksen tavoitteena on hyödyntää päiväkotien pihoja ja lähiympäristöä jokapäiväisessä arkiliikunnassa sekä pedagogisessa toiminnassa.
   

  Koulutusta liikuntavastaaville

  Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus (16 tuntia)
  Lasten liikunnan asiantuntijoiden suunnittelemat valmiit tuntimallit ja toimintatapa edistävät pienten lasten liikuntaa urheiluseuroissa, yhdistyksissä ja varhaiskasvatuksessa. Urheiluseuroissa ja yhdistyksissä Liikuntaleikkikoulu on pienten lasten monipuolinen ja laadukas liikuntaharrastus. Varhaiskasvatuksessa Liikuntaleikkikoulu tukee varhaiskasvatusyksikön liikuntakasvatusta.

  Sisältö on suunniteltu vastaamaan varhaisvuosien liikuntasuosituksia (2016). Liikuntaleikkikoulu tukee Liikkuva varhaiskasvatus - ohjelman pienten askelten toteuttamista. Valmiit tuntimallit kehittävät lasten perusliikuntataitoja monipuolisesti ennen varsinaisten lajitaitojen opettelua.
  Ohjaajakoulutuksessa teemoina ovat mm. leikinkehittely, liikunnan perustaitojen kehittyminen, liiketekijöiden ja erilaisten ohjaustapojen käyttö osana monipuolista lasten liikuntaa.
  Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksessa osallistuja saa Liikuntaleikkikoulun ohjaajan oikeudet ja käyttöönsä ohjaajakansion valmiine tuntimalleineen. Koulutuksen jälkeen ohjaaja voi tilata Liikuntaleikkikoulun lisämateriaaleja Olympiakomitean verkkokaupasta. Koulutukseen voi osallistua 16-vuotiaat ja sitä vanhemmat. Liikuntaleikkikoulun vastuuohjaajan täytyy olla aina 18-vuotias; nuoremmat toimivat ryhmän apuohjaajina. 

  Liikuntaleikkikouluohjaajan täydennyskoulutus (4 tuntia)
  Oletko suorittanut Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksen ennen vuotta 2018?
  Koulutus uudistettiin vuoden 2018 aikana ja nykyään Liikuntaleikkikouluun kuuluu toimintamalleja kolmelle ikäluokalle. Tule syventämään osaamistasi ja hakemaan päivitetty ohjaajakansio!