Koulutusta varhaiskasvatuksen henkilöstölle

 

Koulutus on ammatillinen keino kehittää yksittäisen työntekijän ja koko työyhteisön osaamista lasten liikuttajana. Työskentelitpä sitten varhaiskasvatusyksikössä,  perhepäivähoitajana tai avoimessa varhaiskasvatuksessa, tarjolla on runsaasti erilaisia koulutuksia.

 

Lisätietoja koulutuksista antaa alueesi Liikunnan aluejärjestö.

Maksuttomat tukitoimet kunnille liikuntamyönteisen toimintakulttuurin edistämiseksi varhaiskasvatuksessa (Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella)

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset ja Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma tutuksi
(1 tunti)

Tutustutaan varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin sekä Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan, ohjelman tavoitteisiin, siihen liittymiseen sekä ohjelmassa etenemiseen.  

Pienten askelten perehdytys
(1½ - 2 tuntia)
Tutustutaan Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaa ohjaavaan pienten askelten menetelmään ja sen tausta-ajatuksiin. Luodaan ymmärrystä ohjelmassa etenemiseen sekä osaamista varhaiskasvatuksen kehittämiseen. 
 
Sparrausta liikkeen lisäämiseen varhaiskasvatuksessa
(1½ tuntia)

Kohdeyksikön tarpeen mukaan Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa eteneminen yksikön arvopohja huomioiden. Tavoitteena lisätä henkilöstön ymmärrystä ja innostusta liikkeen lisäämiseen tavalliseen arkipäivään. 

Johtajan työpaja
(2-3 tuntia) 

Liikkuvan varhaiskasvatuksen toteutuminen arjessa helpottuu, kun johtamisen rakenteet ovat selkeät ja toiminta nivoutuu tiiviisti varhaiskasvatussuunnitelmaan. Työpajassa hyödynnetään Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman Johtajan työkirjaa.

Sisältö:

 • Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksien ja Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman toteuttaminen ja johtaminen omassa yksikössä

 • Kokemusten jakaminen aiheeseen liittyen

 • Oman johtamisosaamisen vahvistaminen

 • Rakenteet johtamisen tukena

Työpajassa saat työkaluja:

 • perustehtävän, osaamisen ja pedagogiikan johtamiseen

 • ohtajuuden toimenpiteisiin

 • yhteistyöhön perheiden ja muiden tahojen kanssa.


 

Maksulliset koulutukset

 

Johtajan syventävä työpaja (2-3 tuntia)
Liikkuvan varhaiskasvatuksen toteutuminen arjessa helpottuu, kun johtamisen rakenteet ovat selkeät ja toiminta nivoutuu tiiviisti varhaiskasvatussuunnitelmaan. Johtajan työpajan syventävässä osuudessa pohditaan tarkemmin johtajan roolia liikkumisen lisäämiseksi. Työkaluina arvioinnin toteuttamiseksi käytetään nykytilan arviointia, vuosikellon tekemistä ja rakenteiden miettimistä. Päätavoitteena ovat kokemusten jakaminen ja kollegiaalinen tuki.

Sisältö:

 • Johtajan työkirjan kertaus
 • Arviointi
 • Johtajan teot liikkumisen lisäämiseksi
 • Vuosikello


Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -työpaja (3 tuntia)
Varhaiskasvatuksen henkilökunnalla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa lasten liikkumiseen varhaiskasvatuspäivän aikana. Koulutuksessa tarkastellaan varhaiskasvatuspäivän aikaisen liikkumisen vaikutuksia koko yhteisön hyvinvointiin sekä etsitään yhdessä keinoja juuri oman yksikön lasten ja henkilökunnan liikkumisen lisäämiseen. Koulutuksessa saat lisäksi välineitä mm. toiminnan organisoimiseen ja kehittämisvastuun jakamiseen. 

 

Toiminnallinen oppiminen varhaiskasvatuksessa (3 tuntia)​
Lapsi oppii parhaiten käyttäen koko kehoaan ja kaikkia aistejaan. Toiminta ja liike liittyvät oleellisesti kaikkeen lapsen oppimiseen. Pienikin toiminnallinen tai liikunnallinen hetki kesken päivän lisää lapsen päivittäistä liikkumisen määrää, rauhoittaa, auttaa paremmin keskittymään sekä lisää tarkkaavaisuutta tuleviin tehtäviin. Koulutuksessa opitaan vasu-perusteisesti toiminnallistamaan varhaiskasvatuksen erilaisia oppimistilanteita.

 

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä - varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksen käytäntöön (2 x 2½ tuntia)
Koulutuksen tavoitteena on Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten (OKM 2016:22) jalkauttamisen ohella tukea Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman toteuttamista. Koulutus antaa välineitä liikuntamyönteisen toimintakulttuurin kehittämiseen sekä herättelee keskusteluun ja ajatustenvaihtoon. Koulutuksessa korostetaan liikkumisen merkitystä lapsen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.

 

Lasten motoristen taitojen kehitys (3 tuntia)
Koulutuksessa läpikäydään tiiviisti lapsen motorinen kehitys ja sen tukeminen, motoriset perustaidot ja perustaitojen harjaannuttaminen. Koulutuksessa on teoriataustan lisäksi motorisia perustaitoja, erityisesti tasapainoa ja liikkumistaitoja sekä kehonhahmotusta kehittäviä käytännön harjoituksia. Koulutus sopii myös alle kolme vuotiaiden kanssa työskenteleville.

 

Lasten motoristen taitojen havainnointi (3 tuntia)
Havainnointi on osa varhaiskasvattajan perustehtävää. Arjen havainnot päivittäisissä tilanteissa antavat tietoa lapsen motorisesta kehityksestä ja luovat pohjaa liikuntakasvatuksen suunnitteluun ja  toteutukseen. Koulutus antaa varhaiskasvattajalle välineitä havainnoinnin toteuttamiseen päivittäisessä työssä lasten parissa. Se vahvistaa näin varhaiskasvattajan osaamista lasten motoristen perustaitojen oppimisen tukijana sekä jokapäiväisen liikkumisen ja iloisten oppimiskokemusten mahdollistajana.

 

Ihan pihalla (3 tuntia)
Piha, lähiympäristö ja ulkona liikkuminen tarjoavat lapselle mahtavan ympäristön erilaisten taitojen oppimiseen. Liikkumisen mahdollisuuksien luominen edellyttää varhaiskasvattajilta päivittäin tietoisia valintoja. Koulutuksessa perehdytään Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin käytännönharjoitusten avulla.
Koulutuksen tavoitteena on hyödyntää päiväkotien pihoja ja lähiympäristöä jokapäiväisessä arkiliikunnassa sekä pedagogisessa toiminnassa.

 

Digiloikka liikkuen (3 tuntia)
Koulutuksen teoriaosuudessa perehdytään tieto- ja viestintätekniikan ja mediakasvatuksen kirjauksiin varhaiskasvatusta ohjaavissa asiakirjoissa ja pohditaan, miten teknologia ja media vaikuttavat lasten elämään. Käytännön osioissa opitaan, miten
tieto- ja viestintätekniikan (TVT) laitteet voivat passivoimisen sijaan liikuttaa lapsia.
Lisäksi käydään läpi, miten lasten kanssa voidaan koodata ilman ensimmäistäkään
digilaitetta. Koulutuksessa opetellaan tekemään QR-koodeja ja hyödyntämään niitä
lasten liikuttamisessa.

 

Koulutusta liikuntavastaaville

 

Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus (16 tuntia)
Lasten liikunnan asiantuntijoiden suunnittelemat valmiit tuntimallit ja toimintatapa edistävät pienten lasten liikuntaa urheiluseuroissa, yhdistyksissä ja varhaiskasvatuksessa. Urheiluseuroissa ja yhdistyksissä Liikuntaleikkikoulu on pienten lasten monipuolinen ja laadukas liikuntaharrastus. Varhaiskasvatuksessa Liikuntaleikkikoulu tukee varhaiskasvatusyksikön liikuntakasvatusta.

Ohjaajakoulutuksessa teemoina ovat mm. leikinkehittely, liikunnan perustaitojen kehittyminen, liiketekijöiden ja erilaisten ohjaustapojen käyttö osana monipuolista lasten liikuntaa.
 

Liikuntaleikkikouluohjaajan täydennyskoulutus (4 tuntia)
Oletko suorittanut Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksen ennen vuotta 2018?
Koulutus uudistettiin vuoden 2018 aikana ja nykyään Liikuntaleikkikouluun kuuluu toimintamalleja kolmelle ikäluokalle. Tule syventämään osaamistasi ja hakemaan päivitetty ohjaajakansio!