CERV-rahoitus

Kansalaisuus, tasa-arvo, perusoikeudet ja arvot -rahoitusohjelma (CERV)

CERV on EU:n rahoitusohjelma, jonka tarkoituksena on edistää ja suojella EU:n yhteisiä arvoja ja oikeuksia, jotka on turvattu EU:n toiminnasta tehdyissä sopimuksissa, EU:n perusoikeuskirjassa
sekä kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Unionin yhteisiä arvoja ovat mm. ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo ja oikeusvaltio.

Isompien liikunta- ja urheilutoimijoiden näkökulmasta CERV voi olla mahdollinen rahoitussuunta, kun halutaan edistää liikunnassa ja sen kautta esim. tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja heikoimmassa asemassa olevien asemaa. 

CERV-ohjelmalla mm. edistetään tasa-arvoa sekä ehkäistään
syrjintää, joka perustuu sukupuoleen, alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaan, ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen. 

Kansalaisten sitoutuminen ja
osallistuminen -teemassa rahoitusta suunnataan toimintoihin, jotka edistävät kansalaisten aktiivisuutta ja demokraattista osallistumista Euroopan unionissa. Lisäksi edistetään eri maista tulevien kansalaisten välistä vuorovaikutusta ystävyyskaupunkihankkeiden ja kaupunkiverkostojen kautta. Tämä osio on käytetty myös liikunnal-
lisissa yhteistyövaihdoissa kaupunkien kesken.

Väkivallan, erityisesti naisiin ja lapsiin kohdistuvan, ehkäiseminen (Daphne) -teeman hauissa rahoitusta suunnataan toimintoihin, joilla ehkäistään ja torjutaan kaikenlaista, erityisesti naisiin, tyttöihin, nuoriin, lapsiin sekä muihin haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin
kohdistuvaa väkivaltaa sekä tuetaan ja suojellaan väkivallan uhreja

Lisätietoja CERV-ohjelmasta löydät linkistä!