Jonkin verran ohjanneille

Harrasteohjaajan koulutusvalikon koulutukset nimettyinä puolikaaren muotoiselle kuviolle jaoteltuna kohderyhmittäin

Et ole yksin -verkkokurssi 

Kesto: 1,5 h 
Suoritustapa: itsenäisesti verkossa
Toteuttaja: Väestöliitto

Et ole yksin -verkkokoulutus tarjoaa valmentajille ja muille urheiluseuroissa toimiville välineitä puuttua epäasialliseen käytökseen, häirintään ja väkivaltaan. Koulutuksessa käydään läpi aiheita kuten henkinen ja fyysinen väkivalta ja kiusaaminen, seksuaalinen häirintä, lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset, lastensuojelu ja itsemääräämisoikeutta vahvistava valmennus. Kurssi sisältää erilaisia harjoituksia ja tehtäviä. 

Kurssi on suunnattu erityisesti urheiluseurojen valmentajille, työntekijöille ja vapaaehtoisille.Koulutuksen voi suorittaa osissa ja se on kaikille avoin ja maksuton. 

Linkki koulutukseen https://www.etoleyksin.fi/verkkokoulutus/ 

 

Minä valmentajana

VOK1 -alueet

Kesto: 3h koulutus + 3h ennakko- ja oppimistehtävät 
Suoritustapa:  lähi- tai etäkoulutus
Toteuttaja: liikunnan aluejärjestöt

Koulutuksessa tutustutaan urheilijalähtöiseen valmennukseen. ​Koulutuksessa innostetaan ja tuetaan valmentamisen motiivien, osaamisen ja tavoitteiden tunnistamista. Valmentamista tarkastellaan osana valmennuksen toimintaympäristöä ja siellä tarvittavaa osaamista. Koulutuksen runkona toimii valmentajan polku, jonka sisältöjä pohditaan pienryhmissä muiden osallistujien kanssa. 

 

Taitojen oppiminen

VOK1 -alueet

Kesto: 3h koulutus + 3h ennakko- ja oppimistehtävät 
Suoritustapa:  lähikoulutus
Toteuttaja: liikunnan aluejärjestöt

Koulutuksessa käydään läpi taitojen oppimisen vaiheita. Taitojen oppiminen nähdään laajana kokonaisuutena, jossa vaihtelu ja monipuolisuus korvaa yksipuolista toistojen tekemistä. Koulutuksessa tutustutaan ​taidon opettamisen nykyaikaiseen malliin, joka ottaa huomioon ympäristön ja harjoitteen vaikutukset oppijaan. ​Lisäksi käydään läpi palautteen antamista ja siinäkin painotusta valmentajan roolista informaation antajana.  

 

Opetustyylit ja ohjaaminen

VOK1 -alueet

Kesto: 3h koulutus + 3h ennakko- ja oppimistehtävät 
Suoritustapa:  lähikoulutus
Toteuttaja: liikunnan aluejärjestöt 

Koulutus painottuu käytännössä tekemiseen. Teoriaosuudessa pohditaan erilaisia opetustyylejä ja niiden soveltamista käytännön harjoituksessa. Käytännön osuudessa harjoitellaan eri tyyleillä opettamista ja oppimista muilta. Saat koulutuksesta käytännön kokemusta ohjaamiseen sekä lisäksi ideoita eri opetustyylien toteuttamiseen. 

 

Suunnitellen laatua harjoitteluun

VOK1 -alueet

Kesto: 3h koulutus + 3h ennakko- ja oppimistehtävät 
Suoritustapa:  lähi- tai etäkoulutus
Toteuttaja: liikunnan aluejärjestöt 

Koulutuksessa käydään läpi harjoittelun suunnittelun periaatteita. Lyhyesti tutustutaan tavoitteiden asettamiseen harjoituskauden osalta eli kausisuunnitelman tavoitteenasetteluun. Pääosin keskitytään yksittäisen harjoituksen rakenteeseen ja laatutekijöihin. Koulutuksen aikana pohditaan lyhyesti harjoituskaudelle asetettavia tavoitteita sekä harjoitellaan yksittäisen harjoituksen suunnittelemista. 

 

Lasten ja nuorten harjoittelun perusteet

VOK1 -alueet

Kesto: 3h koulutus + 3h ennakko- ja oppimistehtävät 
Suoritustapa:  lähi- tai etäkoulutus
Toteuttaja: liikunnan aluejärjestöt

Koulutus koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa keskitytään perusliikuntataitojen merkitykseen lasten ja nuorten harjoittelussa. Niitä peilataan lasten ja nuorten kokonaisliikunnan suosituksiin ja ohjattujen harjoituksien toteuttamiseen. Toisessa osiossa tutustutaan lapsilähtöiseen kokonaisvaltaiseen valmennukseen ja yhdessä muiden kanssa pohditaan niiden toteuttamista käytännön harjoituksessa. Koulutuksen jälkeen tavoitteena on saada kokonaiskuva lasten ja nuorten liikkumisen ja liikunnan edellytyksistä sekä malli, jonka avulla kokonaisvaltaista valmennusta voi tarkastella lapsilähtöisessä valmennuskulttuurissa.  

 

Motivoiva valmennus lapsilähtöisessä harjoitusympäristössä

VOK1 -alueet

Kesto: 3h koulutus + 3h ennakko- ja oppimistehtävät 
Suoritustapa:  lähikoulutus
Toteuttaja: liikunnan aluejärjestöt

Koulutuksessa tutustutaan lasten liikunnan periaatteisiin ja niihin tekijöihin, joiden vuoksi lapset ovat mukana urheilussa. Koulutuksessa tutustutaan elementteihin, joilla voidaan lisätä laatua ohjatussa harjoituksessa. Itsemääräämisteorian kautta saat vinkkejä siihen, miten lasten sitoutumista ja hyviä kokemuksia liikkumiseen voi tukea. Yhdessä muiden kanssa ideoidaan käytännön valmennustyötä lapsilähtöisessä ympäristössä. Käytännön harjoituksessa saat vinkkejä ja ideoita monipuolisiin harjoitteisiin toteutettavaksi lasten kanssa.