Arvopohja liikunnan harrasteohjaajien koulutuksissa

Liikunnan aluejärjestöt ympäri Suomen edistävät lasten ja nuorten mahdollisuuksia liikunnan harrastamiseen. Tarjolla on koulutusta liikuntaharrastusten ohjaajille, verkostoja harrastusten tarjoajille ja järjestäjille sekä asiantuntijoiden tukea harrastustoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen. 

Liikuntaharrastukset ja fyysinen aktiivisuus ovat tärkeä osa lasten ja nuorten elämää ja vapaa-aikaa. Niissä on kyse mieleisestä tekemisestä, kaverisuhteiden vaalimisesta, itsensä kehittämisestä, omista unelmista ja vahvuuksien löytämisestä sekä sosiaalisesta vuorovaikutuksesta. Harrastaminen myös edistää lasten ja nuorten osallisuutta yhteiskunnassa ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Lapsilla ja nuorilla tulee olla mahdollisuus valita itselleen mielekäs vapaa-ajan harrastus. 

Liikuntaharrastusten toteuttamista säätelevät muun muassa Liikuntalaki, Suomen Perustuslain perusoikeudet (mm. yhdenvertaisuus ja tasa-arvo), YK:n vammaisten oikeuksien sopimus ja YK:n lasten oikeuksien sopimus. Ne luovat pohjan liikunnan harrastustoiminnan arvopohjalle. 

Liikunnan harrastustoiminnan arvopohjan muodostavat monipuolisuus, yhdenvertaisuus ja saavutettavuus. Arvopohjan mukainen toiminta huomioidaan erityisesti järjestettäessä koulutuksia harrastusohjaajille (koulutusten toteutus ja sisällöt), mutta myös Liikunnan aluejärjestöjen kouluttajien valinnassa sekä kunnille ja muille yhteistyökumppaneille tarjottavissa tukitoimissa. 

Monipuolisuus

Monipuolinen, ohjattu liikuntaharrastus tukee fyysisen toimintakyvyn eri ulottuvuuksia. Liikuntaharrastuksen yhteisöllisyys tukee mielen hyvinvointia, sosiaalista hyvinvointia ja motivoi myös omatoimiseen fyysiseen aktiivisuuteen. 

Yhdenvertaisuus

Jokaisella lapsella ja nuorella riippumatta henkilökohtaisista, sosioekonomisista tai fyysisistä rajoitteista tulisi olla mahdollisuus löytää mieluinen harrastus ja osallistua ohjattuun liikuntaharrastukseen. Harrastusryhmiin osallistuminen tulee olla mahdollista ilman syrjintää tai ennakkoluuloja. 

Saavutettavuus

Saavutettavuuden toteutuminen edellyttää laaja-alaista yhteistyötä eri tahojen välillä, kuten julkisen sektorin, kolmannen sektorin ja yksityisten toimijoiden, jotta harrastusmahdollisuudet saadaan laajasti ja tasapuolisesti tarjolle kaikille lapsille ja nuorille. Liikuntaharrastuksen saavutettavuus sisältää: 

  1. Fyysinen saavutettavuus: Harrastusmahdollisuuksien tulee olla fyysisesti saavutettavissa kaikille. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi esteettömiä tiloja ja liikuntapaikkoja, jotka mahdollistavat harrastamisen ilman esteitä. 
  2. Taloudellinen saavutettavuus: Harrastamisen kustannusten tulee olla kohtuullisia ja taloudellisesti saavutettavia kaikille.  
  3. Kulttuurinen ja sosiaalinen saavutettavuus: Harrastustoiminnan tulee olla avointa ja inklusiivista eri kulttuureista ja taustoista tuleville ihmisille.  
  4. Tiedollinen saavutettavuus: Tieto harrastusmahdollisuuksista ja niiden saatavuudesta tulee olla helposti saatavilla ja ymmärrettävästi esitettyä.  

 

Arvoperustan toteuttaminen ohjaajien koulutuksissa

Yhdenvertaisuus ohjaajien kouluttamisen näkökulmasta tarkoittaa sitä, että kaikilla ohjaajilla, riippumatta heidän taustastaan tai kokemuksestaan, on yhtäläiset mahdollisuudet saada tarvittava koulutus ja tuki tehtävässään. Tämä varmistaa, että ohjaajat voivat tarjota saavutettavaa ja monipuolista ohjausta liikuntaa harrastaville lapsille ja nuorille. 

Ohjaajien koulutusten toteuttamisessa huomioidaan seuraavat teemat: 

  1. Koulutuksen saatavuus: Koulutusten tulee olla avoimia ja helposti saatavilla kaikille ohjaajille. Koulutusten järjestämisessä tulee huomioida erilaiset aikataulut ja mahdollistaa myös etä- ja verkkokoulutusvaihtoehdot, jotta kaikki voivat osallistua riippumatta omista rajoitteistaan. 
  2. Koulutuksen sisältö: Koulutusten sisällön tulee olla kattava ja monipuolinen, sisältäen erilaisia ohjaustehtävissä tarvittavia taitoja ja osa-alueita. Ohjaajien koulutuksessa tulee myös korostaa yhdenvertaisuuden periaatteita, kuten inklusiivisuutta, monikulttuurisuutta ja erilaisuuden hyväksymistä. 

Yhdenvertaisuus ohjaajien kouluttamisessa edistää harrastusmahdollisuuksien avoimuutta ja laadukkuutta, mikä puolestaan tukee monipuolisuutta ja osallisuutta.