Koulun henkilöstö

Uutta buugia Liikkuva koulu -toimintaan -työpaja (2-3h)

Työpaja pureutuu juuri teidän koulunne liikkuvaan arkeen ja toimii Liikkuvan koulun buustaajana. Hyödynnämme työkaluna nykytilan arviota. Sen avulla pääsemme kiinni, mitkä käytänteet ovat juurtuneet koulunne toimintaan ja mitkä osa-alueet kaipaavat kehittämistä ja uusia ideoita.

Työpaja on pääosin toiminnallinen. Menetelmät ja vinkit ovat sellaisia, jotka opettaja pystyy ottamaan käyttöön ja muokkaamaan omaan työhönsä sopiviksi. Työpajassa käytämme myös teknologiaa liikkumisen lisäämisen mahdollistajana. Työpajassa syntyy hyvinvoinnin vuosikello.

Jonot mataliksi liikuntatunneilla

Koulutuskokonaisuuden tavoite on lisätä oppilaiden aktiivisuutta liikuntatunneilla. 

Koulutuksissa keskeisenä painopisteenä ovat aktiivisuus, koettu pätevyys ja sosiaalinen tekemisen meininki. Koulutukset ovat toiminnallisia tilaisuuksia, jossa osallistujat pääsevät kokeilemaan käytännössä liikuntatehtäviä sekä vaihtamaan ideoita ja mielipiteitä tehtävistä. Tekemisen yhteydessä käydään läpi koulutuksen sisältämää materiaalia sekä teoriatietoa toiminnan perusteista. 

Jonot mataliksi - Pelit ja leikit (1,5h)

Koulutuksessa kehitellään tutuista peleistä ja leikeistä erilaisia sovelluksia. Kehittelyn avulla voidaan mahdollistaa erilaisille liikkujille aktiivisen osallistumisen ja onnistumisen kokemuksia. Pienillä variaatioilla tuttu peli tai leikki voi saada aivan uudenlaisen luonteen.

Jonot mataliksi - Oppilaan itsetunnon tukeminen (1,5h)

Onnistumiset rakentavat ja vahvistavat oppilaan itsetuntoa ja lisäävät liikkumismotivaatiota. Kokeilemalla etsitään harjoitteita, jotka tuottavat onnistumisia ja vahvistavat itsetuntoa kaiken tasoisille liikkujille. Pohditaan opettajan roolia oppilaan koetun pätevyyden tukemiseksi ja kuinka löydetään yhdessä onnistumisen ilo. Koulutus sisältää lisäksi liikuntatehtäviä, pelejä ja leikkejä sekä niiden eri muotoja, joiden avulla jokainen lapsi pääsee kokemaan onnistumisia liikuntahetken aikana.

Jonot mataliksi - Heikko sisäliikuntatila (1,5h)

Tila voi olla pieni tai iso liikuntasali, jos toiminta, suunnittelu tai tilan käytännöt eivät edistä liikkumista. Tutustutaan harjoitteisiin ja toimintamuotoihin, jotka tilasta riippumatta lisäävät aktiivisuutta. Käydään läpi mahdollisuuksia opettaa liikuntaa haastavassa tilassa, nähdään erilaisia tiloja liikuntatiloina. Pohditaan kuinka oppilaalle luodaan mahdollisuuksia löytää oma tila, aika ja paikka onnistumisille. 

Jonot mataliksi - Yhdessä kisaillen (1,5h)

Käydään läpi kisailua ja kilpailua liikuntatuntien toimintamuotona. Kuinka kilpailut ja kisailut voidaan toteuttaa niin, että jokaiselle lapselle mahdollistuu riittävä aktiivisuus, osallisuuden tunne ja onnistuminen? Keskeiset teemat ovat erilaiset kilpailumuodot ja -järjestelyt, eri roolit joukkueessa, henkisesti turvallinen kilpailuympäristö sekä tehtävien monipuolisuus ja toistomäärät.

Jonot mataliksi - Motoriset perustaidot 1.–2. luokille (1,5h)

Koulutuksesta saat ideoita motoristen perustaitojen tehokkaaseen harjoittamiseen pelien, leikkien ja erilaisten harjoitteiden muodossa. Keskeisiä teemoja ovat motoristen perustaitojen harjoittaminen, yksilön havainnointi, kehon hahmotus sekä pienryhmä- ja parityöskentely.

Motoriset perustaidot 3.–6. luokille (1,5h)

Tehokasta harjoittamista erilaisin menetelmin, että mahdollistetaan riittävä aktiivisuus ja onnistuminen eritasoisille liikkujille. Keskeiset teemat ovat yksilön havainnointi, sopivat välineet ja huolelliset opetusjärjestelyt, tavoitteiden mukainen toiminta sekä pariharjoittelu ja pieniryhmäpelit.

Toiminnan suunnittelun ja toteutuksen tuki

Liikunnan aluejärjestöt tukevat Liikkuva opiskelu -oppilaitoksia maksuttomalla sparrauksella. Sparraaja tukee esimerkiksi hakemusten työstössä, toiminnan käynnistämisessä sekä jakaa hyviä käytäntöjä ja malleja.

Sumeneeko ajatus? - Liike freesaa! yläkouluille (kesto koulukohtaisesti)

Yläkoulun pitkällä välitunnilla tai koulun tapahtumapäivänä järjestetään Sumeneeko ajatus? – Liike freesaa! -toimintapäivä.  Oppilaat pääsevät kokeilemaan toimintapäivän aikana liikettä lisääviä tehtäviä ja samalla kerätään palautetta oppituntien liikunnallisesta tauottamisesta. Tapahtuman jälkeen koulun henkilöstö saa koosteen oppilaiden antamista palautteista ja vinkkejä oppituntien sekä koulupäivän liikunnallistamisesta

Lasten Liike – kokeneet ohjaajat, valmentajat ja opettajat (4h)

Koulutuksesta saa käytännön työkaluja kaikille avoimen ja innostavan liikunnallisen harrastustoiminnan suunnitteluun. Tunti- ja kausisuunnitelmissa painottuvat motoriset taidot sekä yleisen liikunnallisuuden ja pelaamisen taitojen kehittäminen. Saat myös vinkkejä lasten sosiaalisten taitojen sekä tunne- ja kaveritaitojen kehittymisen tukemiseen. Suomen Olympiakomitea edistää Lasten Liike -toimintaa paikallisesti liikunnan aluejärjestöjen, kuntien sekä urheiluseurojen ja yhdistysten kanssa.