Harrastetoimijoiden ohjaajakoulutus

Sinipaitainen poika näyttää peukkua sekä liikuntavinkkikorttia koulun pihalla, taustalla tyttöjä
Kuva: Liikunnan aluejärjestöt/ Tero Takalo-Eskola

Lasten ja nuorten liikuttamisen eroja ja yhtäläisyyksiä Harrastamisen Suomen mallin liikuntaryhmien ja urheiluseurojen muun ohjatun toiminnan välillä 

 
Harrastamisen Suomen mallin liikuntaryhmät järjestetään välittömästi koulupäivän jälkeen ja yleisimmin koulujen tiloissa. Jonkin verran HSM liikuntaryhmiä järjestetään myös liikuntapaikoilla, jotka eivät ole koulun välittömässä läheisyydessä esim. jäähalleissa, uimahalleissa, laskettelurinteillä. Harrastamisen Suomen mallin liikuntaryhmät ovat maksuttomia. Koululla on merkittävä rooli 
Harrastamisen Suomen mallin liikuntaryhmistä tiedottamisessa ja markkinoinnissa sekä oppilaille, että lasten vanhemmille. 
 
Perinteisesti urheiluseurojen jäsenilleen järjestämät lasten liikuntaryhmät toimivat klo 17.00 jälkeen, edellyttävät usein lasten vanhemmilta kuljetuksia ja ovat maksullisia. Jäsenille tarkoitettuja lasten ja nuorten liikuntaryhmiä seurat markkinoivat omin toimenpitein. 
 
Erilaisen organisoinnin vuoksi Harrastamisen Suomen mallin liikuntaryhmien toiminta ja seurojen ns. jäsenille suuntaama toiminta eroavat jonkin verran toisistaan. Paljon on myös yhtäläisyyksiä. Harrastamisen Suomen mallin toimintaa järjestävien seurojen osaamista ja ammattitaitoa on tiedostaa erot ja hyödyntää yhtäläisyydet.  
 
Seuraavassa on yhteenvetokuvaus Harrastamisen Suomen mallin kerhotoiminnan ja ns. perinteisen seuratoiminnan eroista ja yhtäläisyyksistä. Yhteenvedon ovat koonneet kattavan kokemuksen seuratoiminnasta sekä Harrastamisen Suomen mallin kerhojen toiminnasta omaavat ohjaajat (10 kpl).

Toiminnan tavoitteet

Kaikessa lasten liikuntatoiminnassa päätavoitteet ovat samat - saada lapset liikkumaan ja tarjota positiivisia kokemuksia liikunnasta.  Periaatteessa lasten liikunnan laatutekijät ovat ryhmästä riippumatta samat (kuva 1).

Kuva 1. Lähde: Iloa ja liikettä – Lasten liike koulutus

Ohjaajan osaaminen ja ammattitaito 

Lapsi on aina lapsi ja nuoret ovat aina nuoria. Sekä HSM liikuntaryhmissä, että seuraharjoituksissa on osallistujia, joilla on keskittymisen haasteita, vaikeuksia kuunnella ohjeita tai ryhmässä toimimisen taidoissa on haasteita. Taito hallita ryhmää, organisoida harjoituksia, järjestää paljon liikettä ja toistoja sekä kannustaa korostuvat aina lasten ja nuorten kanssa toimiessa. Molemmissa, sekä HSM liikuntaryhmissä, että seurojen kilparyhmissä tarvitaan rutiineja, jäsentynyttä toimintaa ja yhdessä sovittuja toimintatapoja. 

Liikuntatapahtumien tulee olla aina hyvin suunniteltuja. Ohjaajan sanoittamana:  ”Tuntuu, että mitä enemmän on kokemuksia Harrastamisen Suomen mallin ryhmien ohjaamisesta, sitä paremmaksi tavoitteellisten urheilijoiden valmentajaksi, olen kehittynyt.” 


Ryhmässä toimiminen 

HSM ryhmien osallistujien asenteet, liikuntataidot ja fyysinen kunto ovat epäyhtenäisempiä. Harrastamisen Suomen mallin ryhmissä ei synny niin helposti ”joukkuehenkeä”, joten ryhmäytymiseen tulee kiinnittää paljon huomiota. 


Liikuntamotivaatio 

Seurojen jäsenille suunnatussa toiminnassa peleihin, kisoihin ja näytöksiin osallistuminen luo tavoitteellisuutta ja säännöllisyyttä. HSM- liikuntaryhmissä maksuttomuus omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että toimintaan ei olla sitoutuneita ja osa lapsista ja nuorista osallistuu hyvinkin epäsäännöllisesti. 

Fun Maps-tutkimuksessa selvitettiin tekijöitä, jotka tekevät lapsille liikunnasta hauskaa. Kolmen suosituimman tekijän kohdalla kilpa- ja harrasteryhmissä ei ollut eroa. (Kuva 2). Myös harrasteryhmissä ohjaajan tulee mahdollistaa parhaansa yrittäminen, hyvä ryhmähenki ja positiivinen ilmapiiri, vaikka ryhmässä on mukana myös lapsia ja nuoria, joiden motivaatio ei välttämättä ole paras mahdollinen. 

Kuva 2. Lähde: FUN Integration theory - Visek, Amanda J et al.

Liikuntataidot 

Liikuntataidoilla on suuri vaikutus liikuntamotivaatioon. Harva jaksaa olla innostunut asiasta, jota ei koe osaavansa. Monipuoliset liikuntataidot mahdollistavat eri liikuntalajien harrastamisen myöhemmällä iällä (Kuva 3). Harrastamisen Suomen mallin liikuntaryhmissä on jopa helpompi painottaa monipuolisten liikuntataitojen ja eri lajien oppimista kuin yhteen lajiin tähtäävissä seuraharjoituksissa.

Harrastepainotteisissa ryhmissä oppiminen tapahtuu hitaammin. Harrasteryhmien ohjaajan tuleekin olla kärsivällinen ja painottaa tekemällä oppimista. Osallistujia ei kannata kuormittaa pitkillä sanallisilla selityksillä ja turhalla nippelitiedolla. Rajallisen sitoutumisen vuoksi HSM liikuntaryhmissä kannattaa varmistaa yksittäisen harjoitustapahtuman hyvä suunnittelu ja toteutus. Hyvä vuosisuunnitelmakin rakentuu hyvin toteutetuista yksittäisistä liikuntatapahtumista.

Kuva 3. Lähde: Haapalalab.com

Resurssien varmistaminen ja seuraidentiteetin vaaliminen 

Harrastamisen Suomen mallin liikuntaryhmien laadukas toteutus vaatii ohjaajalta ohjauksen lisäksi suunnittelua, hallinnointia ja viestintää. Ohjauksen lisäksi suoritettaviin tehtäviin tulee olla riittävästi aikaa. Tehdystä työstä tulee saada korvaus samoin kuin kilpatavoittein harjoittelevien ryhmien tehtävistä korvataan. 

Vaikka kunta ostaa Harrastamisen Suomen mallin liikuntaryhmien toteutuksen urheiluseuroilta, toiminta on kuitenkin myös seuran ”käyntikortti”. HSM ryhmien toiminnassa tulee näkyä seuran arvot. Nuorten sitoutuminen toimintaan vahvistuu, jos he kokevat kuuluvansa myös seuraan.

Harrasteohjaajan osaaminen 

Harrastusohjaajan vaatimukset ovat monipuoliset ja keskittyvät erityisesti ryhmänhallintaan, motivaatioon, opetukseen sekä lasten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen. Ohjaajan osaaminen koostuu seuraavista taidoista ja ominaisuuksista: 

  1. Ryhmänhallintataidot: Kyky ohjata ja hallita ryhmää on keskeistä. Ohjaajan tulee pystyä pitämään ryhmä koossa, varmistaa kaikkien lasten osallistuminen ja käsitellä mahdollisia konflikteja tai häiriöitä tehokkaasti. 
  2. Kiinnostus ja motivaatio: Harrastusohjaajan tulee olla aidosti kiinnostunut harrastustoiminnasta ja motivoitunut toimimaan lasten kanssa. Tämä näkyy hänen sitoutumisessaan ja innostuksessaan opettaa, auttaa ja tukea lasten liikunnallisia taitoja sekä kokonaishyvinvointia. 
  3. Opettaminen, auttaminen ja tukeminen: Ohjaajan rooliin kuuluu opettaa liikunnallisia taitoja, auttaa lapsia niiden omaksumisessa ja tukea heidän kehittymistään. Tämä vaatii pedagogisia taitoja ja kykyä kohdata lapset yksilöllisesti. 

Aloittelevan ohjaajan tärkeimmät taidot 

  • Rohkeus: Uskallus kohdata uusia tilanteita ja tarttua haasteisiin. 
  • Läsnäolo: Kyky olla aidosti läsnä ja huomioida jokainen ryhmän jäsen. 
  • Liikunnan ohjauksen perusteet: Perustaidot liikunnan ohjaamisesta ja ymmärrys siitä, miten opettaa eri liikuntalajeja ja -taitoja. 
  • Suunnittelu, toteutus ja arviointi: Ohjaajan tulee osata suunnitella harjoituksia ja tunteja, toteuttaa ne käytännössä ja arvioida niiden onnistumista sekä omaa toimintaansa. 

Näillä taidoilla ja ominaisuuksilla varustettu harrastusohjaaja pystyy luomaan positiivisen ja kehittävän ympäristön, jossa lapset voivat nauttia liikunnasta ja kehittyä monipuolisesti.