ESR+ -rahoitus

Euroopan sosiaalirahastosta (ESR+) tuetaan pääasiassa työllisyyttä ja osaamista edistäviä hankkeita. ESR+- rahoituksella pyritään lisäksi tukemaan heikommassa asemassa olevia ryhmiä sekä edistämään tasa-arvoisuutta. Suomessa toteutetaan vuosina 2021–2027 yhtä valtakunnallista ESR-ohjelmaa, jossa on viisi alueellista osiota: itä, pohjoinen, etelä, länsi ja valtakunnallinen osio. Alueosiot perustuivat alueellisiin työllisyys-, elinkeino- ja osaamisstrategioihin. 

Rahoitusta voidaan myöntää hakuperiaatteiden mukaan paikallisille, maakunnallisille, ylimaakunnallisille ja valtakunnallisille hankkeille. Hankerahoitusta myönnetään hankehakujen perusteella, tilannetta kannattaa seurata www. rakennerahastot.fi -> hakuajat. Kulloinenkin rahoittaja antaa teknistä neuvontaa. Hankkeen sisältöön sopiva yhteistyökonsortio on edellytys hankkeen toteutukselle. 

Hankerahoitus voi vaihdella hankekohtaisesti melko paljon, taso voi olla esim. 50%-90%. Aina tarvitaan hakijan omaa rahoitusta, mutta se voidaan kattaa myös konsortion yhteispanostuksella

Liikunnan näkökulmasta poimittuja tärppejä eri toimintalinjoilta: 

Toimintalinja 4. Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi 

Erityistavoite 4.1. Polkuja työhön

  • sisältää mm. moniammatillisten palvelumallien ja verkostojen kehittämistä asiakkaan eduksi (mahdollistaa liikuntatoiminnan hyödyntämisen välineenä) 
  • kohderyhmänä paitsi työttömät ja muut työnhakijat, myös yhdistykset, järjestöt ja kunnat

Erityistavoite 4.2. Uutta osaamista työelämään: 

  • sisältää mm. ”palveluiden kehittämistä”, esim. luovien alojen palvelukokonaisuuksien syntymistä ja kulttuuripalvelujen tuotanto-osaamisen vahvistamista (”liikunnan edistäminen” on mainittu erikseen tausta-asiakirjassa) 
  • kohderyhmänä työikäinen väestö (työttömät, työssäkäyvät), mutta myös yhdistykset, järjestöt ja kunnat 

Erityistavoite 4.3. Yhdenvertaiseen osallisuuteen: 

  • sisältää mm. ”kehitetään kansalaislähtöistä toimintaa ja yhteisöllisiä palveluja sekä hyödynnetään kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntapalveluja osallistuuden, hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisessä”. 
  • kohderyhmänä heikoimmassa asemassa olevat henkilöt, sisältäen vähemmistöt ja erityisryhmät, mutta myös monialaisten palvelujen tarjoajat ja niiden johto ja henkilöstö

Lisätietoja löydät Rakennerahasto.fi -sivustolta!