Varhaiskasvattajat

Toiminnallinen oppiminen varhaiskasvatuksessa (3-4h)

Toiminta ja liike liittyvät oleellisesti kaikkeen lapsen oppimiseen. Lapsi oppiikin parhaiten koko kehoaan ja kaikkia aistejaan
käyttämällä. Koulutuksessa opitaan toiminnallistamaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen erilaisia oppimistilanteita
toimintaa ohjaavien asiakirjojen mukaisesti. Koulutus perustuu kahteen toiminnallisuuden näkökulmaan: liike tuodaan
oppisisältöön tai oppisisältö viedään liikkeeseen. Pääpaino on ensisijaisesti havainnollistaa liikkeen ja kehollisuuden mahdollisuuksia osaamisen osa-alueiden
opettamisessa..

Koulutus on maksullinen.

Lasten motoristen taitojen kehitys (3h)

Havainnointi on osa varhaiskasvatuksen henkilöstön perustehtävää. Arjen havainnot päivittäisissä tilanteissa antavat tietoa lapsen motorisista taidoista, niiden kehittymisestä
sekä luovat pohjaa liikuntakasvatuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Koulutuksesta osallistuja saa välineitä havainnoinnin toteuttamiseen päivittäisessä työssään lasten parissa. Varhaiskasvatuksen henkilöstön osaaminen lasten
motoristen taitojen oppimisen tukijana sekä päivittäisen liikkumisen ja iloisten oppimiskokemusten mahdollistajana
vahvistuu.

Koulutus on maksullinen.

Lasten motoristen taitojen havainnointi 

Koulutus antaa varhaiskasvattajalle välineitä havainnoinnin toteuttamiseen päivittäisessä työssä lasten parissa. Se vahvistaa näin varhaiskasvattajan osaamista lasten motoristen perustaitojen oppimisen tukijana sekä jokapäiväisen liikkumisen ja iloisten oppimiskokemusten mahdollistajana.

Koulutus on maksullinen.

Ihan pihalla (3h)

Koulutuksessa perehdytään Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin käytännönharjoitusten avulla. 
Piha, lähiympäristö ja ulkona liikkuminen
tarjoavat lapselle mahtavan ympäristön
erilaisten taitojen oppimiseen. Liikkumisen
mahdollisuuksien luominen edellyttää
varhaiskasvatuksen henkilöstöltä
päivittäin tietoisia valintoja. Koulutuksessa
perehdytään Varhaisvuosien fyysisen
aktiivisuuden suosituksiin käytännön harjoitusten
avulla. Tavoitteena on hyödyntää varhaiskasvatusyksiköiden pihoja ja lähiympäristöä jokapäiväisessä arkiliikunnassa sekä pedagogisessa toiminnassa.

Koulutus on maksullinen.

Digiloikka liikkuen (3h)

Koulutuksen teoriaosuudessa perehdytään
digitaalisen osaamisen, medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen kirjauksiin varhaiskasvatusta ohjaavissa
asiakirjoissa ja pohditaan, miten teknologia ja media vaikuttavat lasten elämään. Käytännön osioissa opitaan, miten
digilaitteet voivat passivoimisen sijaan liikuttaa lapsia. Lisäksi käydään läpi, miten lasten kanssa voidaan koodata ilman ensimmäistäkään digilaitetta. Koulutuksessa
opetellaan tekemään QR-koodeja ja hyödyntämään
niitä lasten liikuttamisessa

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat:

  • Digitaalinen osaaminen varhaiskasvatuksessa
  • Ohjelmointiosaaminen varhaiskasvatuksessa
  • Medialukutaito varhaiskasvatuksessa
  • Digilaitteiden hyödyntäminen lasten liikkumisen lisäämisessä

Koulutus on maksullinen.

Liikuntaa pienissä tiloissa (3h)

Koulutuksessa pohditaan, miten pienissä ja ahtaissa tiloissa voidaan turvallisesti mahdollistaa lasten riittävä fyysinen
aktiivisuus. Voisiko odotteluhetki olla jumppahetki? Voisiko siirtymätilanteessa harjoitella motorisia taitoja? Koulutuksessa
opitaan, miten muutat huonekalut ja kierrätysmateriaalin liikuntavälineiksi. Käytännön osioissa käydään läpi
pieniin tiloihin sopivia liikuntaleikkejä ja ideoidaan, miten liikkuminen ja toiminnallisuus voidaan tuoda mukaan kaikkiin
arjen hetkiin.

Koulutus on maksullinen.

Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus (16h)

Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksessa teemoina ovat muun muassa leikinkehittely, liikunnan perustaitojen kehittyminen, liiketekijöiden ja erilaisten ohjaustapojen käyttö osana
monipuolista lasten liikuntaa. Toiminnan ydinarvoja ovat lapsilähtöisyys, monipuolisuus ja leikki.
Koulutuksessa osallistuja saa Liikuntaleikkikoulun ohjaajan oikeudet ja käyttöönsä ohjaajakansion valmiine tuntimalleineen.

Tuntimalleja kolmelle ikäluokalle:
- 2–3-vuotiaille (Perheliikkari),
- 4–5-vuotiaille ja 6-vuotiaille.

Valmiit tuntimallit kehittävät lasten perusliikuntataitoja monipuolisesti ennen varsinaisten lajitaitojen opettelua.
Tuntimalleja voidaan toteuttaa sellaisenaan tai ottaa niistä sopivia osia viikoittaisiin ohjattuihin liikuntatuokioihin, aamupiireihin, välipalaliikuntaan, siirtymätilanteisiin ja odotteluhetkiin

Koulutus on maksullinen.