Valmentaja-ohjaajakoulutukset

1) Valmentaja- ja ohjaajakoulutus taso 1 (VOK 1 Alueet)

Kaikkien liikunnan aluejärjestöjen toimialueilla on tarjolla liikunnan aluejärjestöjen Valmentaja-ohjaajakoulutus taso 1 (VOK 1 Alueet) -koulutuskokonaisuus. Kokonaisuutta ja sen koulutuksia toteutetaan avoimina koulutuksina ja tilauskoulutuksina. Kokonaisuus rakentuu neljästä (4) kaikille yhteisestä koulutuksesta ja vapaavalintaisesti kolmesta (3) lasten ja nuorten tai kolmesta (3) aikuisten ohjaajien ja valmentajien koulutuksesta. Osallistua voi myös yksittäisiin koulutuksiin. Kuhunkin koulutukseen kuuluu koulutuskuvauksessa esitetyn koulutuksen keston lisäksi kolme tuntia koulutukseen kuuluvia ennakko- ja oppimistehtäviä. Listausten alla kuvaesitys kokonaisuudesta ja koulutuskuvaukset. 

Kaikille yhteiset koulutukset (4): 

 • Minä valmentajana, etäkoulutus
 • Taitojen oppiminen, lähikoulutus
 • Opetustyylit ja ohjaaminen, lähikoulutus 
 • Suunnitellen laatua harjoitteluun, lähi- tai etäkoulutus

 Lasten ja nuorten ohjaajien ja valmentajien koulutukset (3): 

 • Lasten ja nuorten harjoittelun perusteet, etäkoulutus 
 • Motivoiva valmennus lapsilähtöisessä harjoitusympäristössä, lähikoulutus
 • Lasten ja nuorten fyysinen harjoittelu, lähikoulutus

Aikuisten ohjaajien ja valmentajien koulutukset (3):

 • Aktiivinen arki - Aikuisten riittävä ja monipuolinen liikunta, etäkoulutus 
 • Aikuisliikunnan laatutekijät ja liikkujan motiivit, lähikoulutus
 • Fyysiset ominaisuudet ja harjoittelu aikuisliikunnassa, lähikoulutus 

Minä valmentajana (3 h), etäkoulutus

Koulutuksessa tutustutaan urheilijalähtöiseen valmennukseen. ​Koulutuksessa innostetaan ja tuetaan valmentamisen motiivien, osaamisen ja tavoitteiden tunnistamista. Valmentamista tarkastellaan osana valmennuksen toimintaympäristöä ja siellä tarvittavaa osaamista. Koulutuksen runkona toimii valmentajan polku, jonka sisältöjä pohditaan pienryhmissä muiden osallistujien kanssa. 

Taitojen oppiminen (3 h), teoriaosuus ja käytännön harjoitus

Koulutuksessa käydään läpi taitojen oppimisen vaiheita. Taitojen oppiminen nähdään laajana kokonaisuutena, jossa vaihtelu ja monipuolisuus korvaa yksipuolista toistojen tekemistä. Koulutuksessa tutustutaan ​taidon opettamisen nykyaikaiseen malliin, joka ottaa huomioon ympäristön ja harjoitteen vaikutukset oppijaan. ​Lisäksi käydään läpi palautteen antamista ja siinäkin painotusta valmentajan roolista informaation antajana. 

Opetustyylit ja ohjaaminen (3 h), teoriaosuus ja käytännön harjoitus

Koulutus painottuu käytännössä tekemiseen. Teoriaosuudessa pohditaan erilaisia opetustyylejä ja niiden soveltamista käytännön harjoituksessa. Käytännön osuudessa harjoitellaan eri tyyleillä opettamista ja oppimista muilta. Saat koulutuksesta käytännön kokemusta ohjaamiseen sekä lisäksi ideoita eri opetustyylien toteuttamiseen. 

Suunnitellen laatua harjoitteluun (3 h), lähi- tai etäkoulutus

Koulutuksessa käydään läpi harjoittelun suunnittelun periaatteita. Lyhyesti tutustutaan tavoitteiden asettamiseen harjoituskauden osalta. Pääosin keskitytään yksittäisen harjoituksen rakenteeseen ja laatutekijöihin. Koulutuksen aikana pohditaan lyhyesti harjoituskaudelle asetettavia tavoitteita sekä harjoitellaan yksittäisen harjoituksen suunnittelemista.

Lasten ja nuorten harjoittelun perusteet (3 h), etäkoulutus

Koulutus koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa keskitytään perusliikuntataitojen merkitykseen lasten ja nuorten harjoittelussa. Niitä peilataan lasten ja nuorten kokonaisliikunnan suosituksiin ja ohjattujen harjoituksien toteuttamiseen. Toisessa osiossa tutustutaan lapsilähtöiseen kokonaisvaltaiseen valmennukseen ja yhdessä muiden kanssa pohditaan niiden toteuttamista käytännön harjoituksessa. Koulutuksen jälkeen tavoitteena on saada kokonaiskuva lasten ja nuorten liikkumisen ja liikunnan edellytyksistä sekä malli, jonka avulla kokonaisvaltaista valmennusta voi tarkastella lapsilähtöisessä valmennuskulttuurissa. 

Motivoiva valmennus lapsilähtöisessä harjoitusympäristössä (3 h), teoriaosuus ja käytännön harjoitus

Koulutuksessa tutustutaan lasten liikunnan periaatteisiin ja niihin tekijöihin, joiden vuoksi lapset ovat mukana urheilussa. Koulutuksessa tutustutaan elementteihin, joilla voidaan lisätä laatua ohjatussa harjoituksessa. Itsemääräämisteorian kautta saat vinkkejä siihen, miten lasten sitoutumista ja hyviä kokemuksia liikkumiseen voi tukea. Yhdessä muiden kanssa ideoidaan käytännön valmennustyötä lapsilähtöisessä ympäristössä. Käytännön harjoituksessa saat vinkkejä ja ideoita monipuolisiin harjoitteisiin toteutettavaksi lasten kanssa.

Lasten ja nuorten fyysinen harjoittelu (7 h) 

2 h+2 h teoriaosuudet ja 1,5 h+1,5 h käytännön harjoitukset

Koulutuksessa tutustutaan lasten ja nuorten fyysisen harjoittelun pääperiaatteisiin niin teoriassa kuin käytännön harjoitteiden kautta. Koulutuksessa tuodaan esille, miten fyysisiä ominaisuuksia voi kehittää osana harjoittelua monipuolisesti ja lapsilähtöisesti. Käytännön harjoituksissa saat vinkkejä erilaisiin harjoitteisiin.

Aktiivinen arki - Aikuisten riittävä ja monipuolinen liikunta (3 h), etäkoulutus

Aikuisliikkujalle säännöllisellä, päivittäisellä arkiaktiivisuudella ja elimistön huollolla on suuri merkitys elimistön toiminnalle ja hyvinvoinnille. Koulutuksessa keskitytään liikuntaan terveyden näkökulmasta aikuisväestön ja aikuisliikkujien näkökulmasta. Samalla tunnistetaan ja ymmärretään terveyttä ja suorituskykyä edistävän liikunnan taustatekijöitä. Koulutuksessa tutustutaan aikuisten terveysliikunnan suosituksiin ja liikunnan terveyshyötyihin. Sen yhteydessä arvioidaan myös omaa liikkumista ja arjen aktiivisuutta. Lopuksi käsitellään tuoreen selvityksen pohjalta saatuja tietoja väestörakenteen muutosten vaikutuksista seuratoimintaan ja aikuisten harrastusmahdollisuuksien tarjoamiseen.

Aikuisliikunnan laatutekijät ja liikkujan motiivit (3 h), teoriaosuus ja käytännön harjoitus

Koulutuksessa tutustutaan aikuisliikunnan laatutekijöihin: liikkuja keskiössä, monipuolisuus ja yhteisöllisyys. Kouluttajan ja yhteisten keskustelujen avulla käydään läpi laatutekijöiden vaikutuksia aikuisten liikuntaryhmien toteuttamiseen ja valmentajan osaamiseen aikuisten ryhmän ohjaajana. Lisäksi tarkastellaan ​liikunnan perustarpeita, jotka vaikuttavat liikunnan osallistumisen taustalla. Oman liikuntamotivaation tunnistamisen kautta pohditaan ohjaamisen tapoja ja erilaisten kohderyhmien mahdollisuuksia hakeutua mukaan toimintaan. Koulutuksessa pohditaan erilaisia toimintamalleja, joilla voidaan ottaa huomioon erilaisia liikkumisen motiiveja. Teoriaosuuden lisäksi koulutus sisältää ​käytännön harjoituksen, jossa saat vinkkejä monipuolisista harjoitteista käytettäväksi aikuisten liikuntaryhmissä.

Fyysiset ominaisuudet ja harjoittelu aikuisliikunnassa (7 h)

2 h+2 h teoriaosuudet ja 1,5 h+1,5 h käytännön harjoitukset

Koulutuksessa käydään läpi aikuisten fyysisen harjoittelun pääperiaatteet niin teoriassa kuin käytännön harjoitteiden kautta. Hyvä valmentaja tietää monipuolisen, laadukkaan ja määrällisesti sopivan sekä eri ikäkausille sopivan ominaisuusharjoittelun merkityksen kehittymiselle. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja hallitsee voiman, nopeuden, kestävyyden ja liikkuvuuden kehittämisen pääperiaatteet ja niiden vaikutukset eri elinjärjestelmiin. Valmentajaa tuetaan turvallisen harjoitustilanteen suunnittelemiseen ja fyysisen harjoittelun monipuoliseen toteuttamiseen osana harjoittelun kokonaisuutta yksilölliset erot huomioiden. Koulutus sopii myös nuorten valmentajille, jotka toteuttavat jo suunnitelmallisempaa valmennusta. 

2) Lisäksi liikunnan aluejärjestöt toteuttavat alla esitettyjä, Suomen Olympiakomitean tuottamia koulutuksia  

 • Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus
 • Lasten Liike - Lasten liikunnan ohjaajakoulutus aloitteleville
 • Lasten Liike - Lasten liikunnan ohjaajakoulutus kokeneille

Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus (16 h)

Urheiluseurat ja yhdistykset voivat tarjota laadukasta harrastustoimintaa alle kouluikäisille toteuttamalla Liikuntaleikkikoulua. Liikuntaleikkikoulussa harjoitellaan liikunnan perustaitoja ennen lajitaitojen harjoittelua. Liikuntaleikkikoulun myötä seuran toiminta tulee tutuksi myös vanhemmille yhteistuntien myötä. Liikuntaleikkikoulussa liikutaan ikäryhmittäin (2-3 v Perheliikkari ja 4-5 v sekä 6 v omissa ryhmissään). Jokaisen ikäryhmän tuntimalleihin kuuluu yhteistunteja ja Perheliikkarissa lapsi ja aikuinen liikkuvat joka tunnilla yhdessä. Liikuntaleikkikoulun materiaalit helpottavat ohjaajan työtä, sillä valmiit tuntimallit muodostavat kausisuunnitelmat usealle vuodelle. Tuntimallit ovat lasten liikunnan asiantuntijoiden suunnittelemia ja ne etenevät lapsen kehitysvaiheiden mukaisesti.

Ennen Liikuntaleikkikoulutoiminnan aloittamista ohjaaja käy 16 tunnin ohjaajakoulutuksen. Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat liikunnan perustaitojen kehittyminen, leikin kehittely ja lasten monipuolisen liikunnan ohjaaminen. Koulutuksen hintaan kuuluu ohjaajakansio, josta löytyy tiivis Liikuntaleikkikoulun teoriaperusta, 30 tuntimallia 2-3 -vuotiaiden Perheliikkariin, 30 tuntimallia 4-5 -vuotiaille ja 15 tuntimallia 6 -vuotiaille. Lisäksi ohjaajakansiosta löytyy kehokortit sekä Liikuntaleikit ja välinevinkit -opas, joka sisältää yli 100 uutta leikkiä ja vinkkiä!

Lasten Liike - Lasten liikunnan ohjaajakoulutus aloitteleville (6 h)

4 h lähikoulutus + 2 h koulutukseen liittyvät tehtävät

Koulutus antaa ohjaajalle perustiedot kaikille avoimen liikunnallisen harrastusryhmän ohjaamiseen. Koulutus on suunnattu ohjaajille, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan ohjauskokemusta. Koulutuksen sisältöinä: lapsikeskeinen, turvallinen ja hauska toiminta, fyysistä aktiivisuutta ja liikunnallisuuden perustaa edistävät käytännöt, ohjauksen perustaidot, ryhmän hallinnan ja hyvän ilmapiirin luomisen keinot, erityistä tukea tarvitsevien lasten ja monikulttuurisuuden huomiointi. 

Lasten Liike - Lasten liikunnan ohjaajakoulutus kokeneille (4h)

3 h lähikoulutus + 1 h koulutukseen liittyvät tehtävät

Koulutus syventää ohjaajan tietämystä lasten liikunnasta, haastavien tilanteiden ohjaamisesta sekä lasten sisäisen motivaation ja liikunnallisen taitavuuden tukemisesta. Koulutuksen sisältöinä: lapsen fyysisen, sosiaalisen, emotionaalisen ja kognitiivisen kasvun ja kehityksen tukeminen, lasten motivaatio ja liikunnallinen itsetunto, lasten liikuntataitojen edistäminen liikunnallisuuden palapelin avulla, erityistä tukea tarvitsevien lasten ja monikulttuurisuuden huomiointi, käytännön vinkit hauskaan, hikiseen ja sopivan haastavaan toimintaan.

3) Valmentaja-ohjaajakoulutuksen verkkokoulutuksena ja -kurssina on maksutta ja kaikkien seurojen käytettävissä alla esitetyt, Suomen Olympiakomitean sisällöt (2). 

 • Tervetuloa ohjaajaksi -verkkokoulutus
 • Vastuullinen valmentaja -verkkokurssi

Tervetuloa ohjaajaksi -verkkokoulutus (35 min)

Koulutus on suunnattu aloitteleville ja uusille lasten ohjaajille. Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää lasten ohjaajan tehtävään. Maksuton koulutus sisältää perustietoa lasten urheilusta ja liikunnasta sekä vinkkejä ohjauksen suunnitteluun, toteutukseen ja omaan kehittymiseen ohjaajana. Koulutus on suoritettavissa osoitteessa oppimisareena.fi. Kurssin suorittaminen edellyttää rekisteröitymistä Suomisportiin.

Vastuullinen valmentaja -verkkokurssi (1-1,5 h)

Vastuullisen valmentajan verkkokurssilla tutustut vastuulliseen ja hyvään valmentamiseen sekä opit fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti turvallisen toimintaympäristön edistämisestä. Kurssin suorittamalla osoitat sitoutumisesi vastuulliseen valmentamiseen. Maksuton kurssi on tarkoitettu kaikille urheilun ja liikunnan parissa toimiville ohjaajille ja valmentajille ja se on suoritettavissa osoitteessa oppimisareena.fi. Verkkokurssin suorittaminen edellyttää kirjautumista ja ilmoittautumista kurssille Suomisport -tunnuksilla.   

Lisäksi kaikkien käytettävissä ovat mm. Mieli ry:n Nuori mieli urheilussa -verkkokurssit (30 min ja 3 h), SUEK ry:n (Suomen urheilun eettinen keskus) Puhtaasti paras ja Reilusti paras -verkkokoulutukset, Väestöliiton Et ole yksin -verkkokoulutus ja osana kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmaa luotu Lapsen oikeudet vapaa-ajalla ja harrastuksissa -verkkokoulutus. Nämä verkkokurssit ja -koulutukset löydät osoitteesta oppimisareena.fi.