Seurahallinnon koulutukset

1) Liikunnan aluejärjestöjen ja Suomen Olympiakomitean yhteisinä Seurahallinnon koulutuksina kaikki liikunnan aluejärjestöt toteuttavat avoimina ja tilauskoulutuksina seuraavia koulutuksia (8). Listauksen alapuolella kuvaukset koulutuksista. 

 • Urheiluseuran hyvä hallinto
 • Urheiluseuran verotus
 • Urheiluseura työnantajana
 • Urheiluseuran viestintä
 • Urheiluseuran rekrytointi
 • Urheiluseuran varainhankinta
 • Yhteisöllisyys ja ihmisten johtaminen seurassa
 • Urheilun johtaminen seurassa

Urheiluseuran hyvä hallinto

Urheiluseuran toiminta perustuu seuran omiin sääntöihin ja yhdistyslakiin. Hyvä hallinto luo vahvan ja kestävän pohjan seuratoiminnalle. Koulutuksessa käydään läpi hyvän seurahallinnon perusteet. Sisältöinä mm. seuran säännöt, päätöksenteko seurassa, hallitus ja hallituksen tehtävät, jäsenyys, esteellisyys ja kurinpito. 

Urheiluseuran verotus

Raha liikkuu urheiluseurassa. Aina, kun näin tapahtuu, pitää miettiä myös rahan verotuksellisia näkökulmia. Koulutuksessa käydään läpi varainhankinnan verotuksen perusteita ja seuran maksamia kulukorvauksia. Sisältöinä mm. seura ja verotus, urheilutoiminnan tulot, talkootyö ja kulukorvaukset.

Urheiluseura työnantajana

Seuratoiminta perustuu vapaaehtoistyöhön. Yhä useammat seurat toimivat myös työnantajina. Koulutus perehdyttää seuran hallinnosta vastaavat henkilöt seuran työnantajana toimimisessa huomioitaviin asioihin. Sisältöinä työsuhteen syntyminen, työnantajavelvoitteet ja vinkit työnantajana toimimiseen.

Urheiluseuran viestintä

Toimiva viestintä on seuran toimivuuden edellytys. Seura voi onnistua viestinnässä, mutta se edellyttää selkeää työnjakoa, suunnitelmallisuutta ja sitoutumista viestintään niin viestin lähettäjänä kuin viestin vastaanottajana. Koulutuksen sisältöinä seuraviestintä eli sisäinen viestintä, mediaviestintä ja kriisiviestintä. 

Urheiluseuran rekrytointi

Vastuulliset, innostuneet ja osaavat toimijat ovat seuran tärkeintä pääomaa. Ilman tekijöitä ei ole toimintaa. Rekrytoinnin tulisi olla seuran ydinprosessi. Koulutuksessa paneudutaan vapaaehtoisten ja palkallisten toimijoiden rekrytointiin ja työstetään seuran rekrytointisuunnitelmaa.

Urheiluseuran varainhankinta

Koulutuksen tärkein tavoite on saada seurajohto pohtimaan varainhankintaa asiakasajattelun näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on, että seuran kiinnostavuus ja arvo nähdään yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien silmin. Koulutukseen osallistuminen vaatii seurassa tiimityötä. Lähijaksoille tulisi osallistua vähintään kaksi seuran edustajaa. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena.

Yhteisöllisyys ja ihmisten johtaminen seurassa

Seuratoiminta perustuu yhdessä tekemiseen. Hyvä seura huokuu yhteisöllisyyttä, mutta mitä yhteisöllisyys itse asiassa on ja miten sitä luodaan? Koulutuksessa pohditaan yhteisöllisyyden haasteita ja kysymyksiä, miten johtaa erilaisia ihmisiä ja miltä näyttää vapaaehtoisuuden tulevaisuus. 

Urheilun johtaminen seurassa

Seurat perustetaan toteuttamaan tiettyä tarkoitusta. Toiminnan tarkoitus sitoo toimijat yhteen ja ohjaa seuran toimintaa. Seurassa toiminnan tarkoituksena voi tyypillisesti olla urheileminen, urheilun edistäminen, valmentaminen, kilpaileminen ja kilpailutapahtumien tuottaminen. Mikä on seuranne toiminnan tarkoitus ja mitä tavoittelette? Onko seurallanne mm. ajantasainen strategia ja valmennuslinjaus? Miten hallitus ja valmentajat toimivat yhdessä? Koulutuksessa pohditaan seuratoiminnan ydinkysymyksiä johtamisen näkökulmasta. 

2) Lisäksi usealla liikunnan aluejärjestöllä on koulutuksina tarjolla jokin/joitain alle listatuista koulutuksista (3). Urheiluseuran vastuullisuus - ja Aikuisliikunta seuran voimavarana -koulutussisällöt ovat Suomen Olympiakomitean laatimat. Harrastamisen edistäminen - kuntien ja urheiluseurojen hallintokoulutus on liikunnan aluejärjestöjen koostama koulutussisältö. Lisäksi alueilla on käytössä muita, alueiden itse luomia/räätälöimiä koulutussisältöjä.  

 • Urheiluseuran vastuullisuus
 • Harrastamisen edistäminen - kuntien ja urheiluseurojen hallintokoulutus
 • Aikuisliikunta seuran voimavarana

Urheiluseuran vastuullisuus

Koulutuksessa perehdytään urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaan ja peilataan teemoja oman seuran toimintaan. Koulutus antaa hyvät eväät ja askelmerkit seuran vastuullisuusohjelman luomiseen.

Harrastamisen edistäminen - kuntien ja urheiluseurojen hallintokoulutus

Koulutuksen kohderyhminä ovat kunnat, seurat ja henkilöt, jotka vastaavat harrastamisen Suomen mallin hallinnollisista asioista omassa organisaatiossaan. Koulutus on suunniteltu helpottamaan kunnan ja seurojen yhteistoimintaa ja sen tavoitteena on synnyttää ymmärrys lainsäädännön vaikutuksista rekisteröityneen yhdistyksen ja julkisen toimijan yhteistyöhön. Sisältöinä mm. työlainsäädännön vaikutukset, vastuukysymykset, verotus harrastustoiminnassa ja sopimustekniset asiat.

Aikuisliikunta seuran voimavarana

Kuinka tärkeää teille on saada lisää jäseniä seuraanne? Mistä ikäryhmästä uusia jäseniä ja harrastajia voisi saada? Työikäisiä on Suomessa eniten. Vajaan 30 vuoden päästä lapsia on 160 000 nykyhetkeä vähemmän ja ikääntyneitä 300 000 enemmän. Koulutuksessa luodaan yhteistä ymmärrystä väestörakenteen muutoksesta ja sen vaikutuksista seuratoimintaan, saat kuvausta aikuisliikunnan potentiaalista ja työkaluja aikuisliikunnan edistämiseen seurassa. 

3) Seurahallinnon verkkokursseina/-koulutuksena ja webinaarisarjana on maksutta kaikkien seurojen käytettävissä alla esitetyt, Suomen Olympiakomitean sisällöt (4).

 • Seuran hallinnon verkkokurssi
 • Seura työnantajana -verkkokurssi
 • Urheiluseurojen taloushallinnon verkkokoulutus
 • Seuratoiminnan menestystekijät muutoksessa -webinaarisarja 2023

Seuran hallinnon verkkokurssi

Seuran toiminnan perusta on hyvin hoidettu hallinto. Verkkokurssilla perehdytään seuran hyvään hallintoon ja yhdistystoiminnan perusperiaatteisiin. Kurssi on suunnattu kaikille seuratehtävissä toimiville, etenkin seuran hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille. Kurssi on maksuton ja sen kesto on noin 15 minuuttia. Kurssi on suoritettavissa osoitteessa oppimisareena.fi. Kurssin suorittaminen edellyttää rekisteröitymistä Suomisportiin.

Seura työnantajana -verkkokurssi

Seura työnantajana on maksuton verkkokurssi seuroille, jotka ovat palkkaamassa työntekijää työsuhteeseen. Kurssin avulla seura voi perehtyä työnantajaroolin mukanaan tuomiin asioihin ja velvoitteisiin. Kurssi on suunnattu seurahallinnossa toimiville ja kaikille, jotka haluavat oppia työnantajaa sitovista velvoitteista. Kurssin kesto on noin 20 min. Kurssi on suoritettavissa osoitteessa oppimisareena.fi. Kurssin suorittaminen edellyttää rekisteröitymistä Suomisportiin.

Urheiluseurojen taloushallinnon verkkokoulutus

Seurojen taloushallinnon verkkokoulutus koostuu kuudesta n. 10-15 min opintojaksosta. Koulutussisällöt ovat yhdistyksen talouden suunnittelu, periaatteet sekä säännöt, toimintasuunnitelman ja talousarvion laadinta, talouden toteutus ja seuranta, kirjanpito ja tilinpäätös ja hyvä hallintotapa. Koulutus sopii hyvin seurojen hallitusten jäsenille sekä pää- ja osatoimisille taloushallinnon vastuuhenkilöille. Verkkokoulutuksen opintojaksoihin pääset tästä.

Seuratoiminnan menestystekijät muutoksessa -webinaarisarja 2023

Webinaarisarjassa annetaan vastauksia siihen, minkälaista on laadukas ja vastuullinen urheiluseuratoiminta digiajassa? Miten turvata seuran toimintaedellytykset muuttuvassa maailmassa? Webinaareissa Olympiakomitean seuratoiminnan asiantuntijat ja vierailevat ammattilaiset keskustelevat, sparraavat ja kouluttavat seuran taloushallinnon, tietosuojan, markkinoinnin, tiedolla johtamisen sekä seuran laadun kehittämisen ammattilaisiksi. Linkki webinaarisarjaan: https://info.suomisport.fi/seurojen-palvelut/webinaarisarja/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠