Liikunnan aluejärjestöt tavoittivat yli 290.000 henkilöä vuonna 2017

7.6.2018


Yli 2500 yhdistyksen ja yhteisön jäsenpohjan omaavat liikunnan aluejärjestöt toimivat aktiivisesti paikallisen liikuntatoiminnan edistämiseksi. Maakuntapohjaisesti toimivat aluejärjestöt edistävät oman toiminta-alueensa liikuntatoiminnan kehittymistä toteuttamalla laaja-alaista asiantuntija-, koulutus- ja kehittämispalvelua urheiluseuroille sekä muille liikuntaa järjestäville toimijoille. Urheiluseurojen lisäksi aluejärjestöjen toiminta tänä päivänä suuntautuu vahvasti myös kouluihin, päiväkoteihin, kuntiin ja yrityksiin. Kaiken kaikkiaan vuonna 2017 liikunnan aluejärjestöjen järjestämissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa tavoitettiin 290.700 osallistujaa.

Liikunnan aluejärjestöjen koulutuksissa lähes 45.000 osallistujaa

Vuoden 2017 aikana liikunnan aluejärjestöt kouluttivat maanlaajuisesti lähes 45.000 henkilöä erilaisiin osaamis- ja ohjaamistehtäviin. Eniten koulutuksiin osallistuivat lasten ja nuorten liikuttajat esimerkiksi päiväkodeista, kouluista ja/tai seuroista. Tuon kohderyhmän koulutuksiin osallistui yli 30.000 henkilöä. Seuratoiminnan hallinnon kehittämiskoulutuksissa osallistujia oli yli 8.000 ja aikuisten liikunnan koulutuksissa lähes 6.000 osallistujaa.

Päivittäisen liikunnan edistämistä kehittämishankkeilla

Liikunnan aluejärjestöt ovat aktiivisina toimijoina erilaisissa valtakunnallisissa ja alueellisissa kehittämishankkeissa, missä edistetään liikkeen lisäämistä ruohonjuuritasolla. Tämän vuoksi liikunnan aluejärjestöt ovat toimineet kiinteästi mukana valtakunnallisissa liikunnan edistämishankkeissa mm. Liikkuva Koulu –hankkeessa, Ilo Kasvaa Liikkuen –päivähoidon kehittämisohjelmassa ja Kunnossa Kaiken Ikää –ohjelmatyössä. Yhteistyötä ko. hankkeissa on tehty tapauskohtaisesti urheiluseurojen ja lajiliittojen kanssa.

Kehittämistyötä on toteutettu myös tämänhetkisissä valtakunnan kärkihankkeissa kuten Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) -muutosohjelmassa sekä Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (VESOTE) -hankkeessa.

Monipuoliset lasten liikuntaleirit kiinnostivat

Liikunnan monilajileirit kiinnostavat edelleenkin uusia sukupolvia, ja monet liikunnan aluejärjestöistä järjestävät matalan kynnyksen liikuntaleirejä lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseksi. 

Tavoitteena alueiden leiritoiminnassa on ollut, että liikuntakipinän syntymisen ja lajikokeilujen kautta seurat saisivat uusia harrastajia ja että myös omaehtoista liikuntaa harrastettaisiin enemmän. Vuonna 2017 alueiden leireillä liikkui kaikkiaan 7.200 lasta ja nuorta. Leirit myös työllistävät merkittävän määrän nuoria ohjaajia vuosittain.

Liikuntatapahtumat innostivat

Liikunnan aluejärjestöjen järjestävät liikuntatapahtumia erityisesti liikunnan edistämisen näkökulmasta. Tavoitteena näissä useimmiten yhdessä seurojen kanssa järjestettävissä tapahtumissa on saada mahdollisimman moni innostumaan säännöllisestä liikunnasta. Aluejärjestöjen järjestämiin tapahtumiin vuoden 2017 aikana osallistui yi 70.000 lasta ja 52.000 aikuista.

Vaikuttamistyön merkitys korostuu

Vaikuttamistyön merkitys on korostunut entisestään viime vuosien aikana liikunnan aluejärjestöjen työssä. Yhteiskuntavaikuttamisella liikunnan aluejärjestöt edistävät suomalaisten urheilujärjestöjen ja vapaaehtoistoiminnan yleistä arvostusta ja toimintaedellytyksiä sekä vaikuttavat liikunta- ja urheilukulttuurin yleiseen kehitykseen Suomessa.

Aluejärjestöt ovat tehneet yhteistyötä merkittävien valtakunnallisten sekä maakunnallisten toimijoiden kanssa joko jäsenyyden tai aktiivisen yhteistyön ja osallistumisen kautta. Liikunnan aluejärjestöt ovat vaikuttaneet maakunnallisiin hyvinvointipäätöksiin antamalla lausuntoja sekä toimimalla aktiivisesti päättäjien suuntaan erilaisilla vaikuttamistoimenpiteillä sekä järjestämällä kunnille suunnattua koulutusta sekä tapaamisia.

Yhteistyö Olympiakomitean kanssa kohdistuu vuonna 2019 kolmeen kärkeen

Suomen Olympiakomitea ja liikunnan aluejärjestöt ovat tiivistäneet yhteistyötään, ja painopiste yhteisessä tekemisessä on seurojen ja lajiliittojen toiminnan tukemisessa ja edistämisessä. Kaikki aluejärjestöt ja Olympiakomitea ovat sitoutuneet ns. ”Yhteisen tekemisen malliin” (YTM), missä on valittu vuoden 2019 yhteisen tekemisen painopisteiksi vuonna kolme kärkeä. Yhteisen tekemisen mallia on työstetty kuluvan talven aikana, ja toiminnan tuloksia arvioidaan yhdessä vuoden 2019 aikana.

Vuoden 2019 painopisteiksi YTM:ssä on valittu Olympiakomitean ja liikunnan aluejärjestöjen toimesta vaikuttamistyö, seuratoiminta ja lasten liikunnan edistäminen koulupäivän yhteydessä. Jokainen alue toteuttaa lisäksi omien tavoitteidensa mukaista toimintaa.

 

Vuoden 2017 tunnuslukuja

Liikevaihto:  14 095.640,00 euroa
Jäsenmäärä: 2 512 yhdistystä tai yhteisöä
Koulutuksiin osallistuneet:  44 931 henkilöä
Tapahtumiin osallistuneet:  245 814 henkilöä
                             - josta liikuntatapahtumat 215 474 osallistujaa
                             - josta leiritoiminta 7 210 lasta ja nuorta
                             - josta hyvinvointitestaukset 23 130 henkilöä

 

Lisätietoa:

www.liikunnanaluejarjestot.fi
#liikunnanaluejärjestöt